Geologisk fältundersökning

Med kvalitet och nogranhet bedriver E.U. Entreprenören AB i dag en verksamhet bestående av en mix av entreprenörer.

Vi utför uppdrag för Inhouse Tech Geoteknik AB, deras kunskapsfält ligger inom geoteknisk konsultation i entreprenad-, planerings och projekteringsskeden.

E.U. Entreprenören AB bedriver geoteknisk fältverksamhet med borrutrustning som utför alla typer av geotekniska fältundersökningar.

Med begreppet geoteknik avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande, inklusive tekniska lösningar och byggmetoder.

Inför byggande av vägar, järnvägar, hus, broar m.m. undersöker vi hur jorden ser ut, hur den är lagrad, vilken belastning den tål och vilka förstärkningar som krävs för att den skall bära de laster den kommer att utsättas för.

För att utreda stabiliteten behöver man känna till markens geometri, jordlagrens mäktighet, utbredning, egenskaper, grundvattenförhållandena, portrycksfördelning samt eventuella ytlaster. Man undersöker både markytan och botten i eventuellt vattendrag samt vilka framtida förändringar som kan komma att påverka marken.

E.U. Entreprenören AB utför sina tjänster så att det ger en positiv kundupplevelse, genom detta bidra till framtida goda kundrelationer och förnyade uppdrag.